V rámci pilotného projektu nazvaného Zelená domácnostiam je na rok 2018 vyčlenená finančná podpora na obnoviteľné zdroje energie v celkovej výške 13 miliónov eur. Tento rok sa prvotná fáza programu končí a prebieha iba v prvých šiestich mesiacoch, preto sa so žiadosťou treba poponáhľať. Dotácie sú udeľované postupne v niekoľkých kolách.

Žiadať o ne môžu iba majitelia rodinných domov a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov. V jednotlivých kolách sa prideľujú príspevky na rôzne zariadenia, buď na elektrinu (fotovoltika a veterné turbíny), alebo teplo (tepelné čerpadlá, kotly na biomasu).

Dotácia na tepelné čerpadlo patrí medzi tie vyššie, na 1 kW inštalovaného výkonu je to 370 €. Maximálna výška dotácie pri tomto type zariadenia je 3 700 €. Príspevky sa prideľujú systémom “kto prvý príde, ten prvý berie”, až do vyčerpania celého objemu podpory. Pred podaním prihlášky je dobré si preveriť, či uchádzač o príspevok spĺňa všetky podmienky, uvedené na stránke projektu.

Podmienkou správneho vyplnenia prihlášky je mať vypracovanú ponuku na tepelné čerpadlo od zhotoviteľa a list vlastníctva k nehnuteľnosti, na ktorej má byť systém inštalovaný.

Dodávateľská firma musí byť uvedená v zozname oprávnených zhotoviteľov, ktorí majú zmluvu so SEIA a certifikát na montáž tepelných čerpadiel. Rovnako aj zariadenie musí byť uvedené v zozname zariadení, na ktoré je oprávnené žiadať dotáciu. 

Finančná podpora môže byť použitá na kúpu samotného tepelného čerpadla, inštalačný materiál, ostatné nevyhnutné komponenty a montážne práce a revízie potrebné na riadne spustenie prevádzky systému.

O dotáciu nie je možné žiadať na nehnuteľnosť, ktorá je registrovaná ako rekreačný objekt, teda napríklad na chatu. Príspevok sa dá získať aj na dom, ktorý za sebou nemá kolaudáciu. Vtedy treba k žiadosti doložiť aj platné stavebné povolenie.

Po spustení daného kola prideľovania dotácií treba online vyplniť prihlášku a čo najskôr potvrdiť záujem v overovacej e-mailovej správe. Čas potvrdenia tejto správy je smerodajný pre určenie poradia, v ktorom sú dotácie prideľované. Poukážka platí iba 30 dní, v tomto časovom období je potrebné ju odovzdať u zhotoviteľa, ktorý si ju nechá preplatiť.

Montáž a uvedenie do prevádzky musí potom zhotoviteľ vykonať v termíne, ktorý je pre každé kolo určený individuálne, spravidla to býva 3 mesiace. Schopnosť zhotoviteľa stihnúť daný termín je dobré preveriť si vopred.