Ekologické služby

 
 
 
 

V zmysle zákona o odpadoch

 
 
 
 • vedenie evidencie odpadov,
 • ohlasovanie vzniku odpadu a nakladanie s odpadmi na príslušné úrady,
 • ohlasovanie o prepravovaných nebezpečných odpadoch na príslušné úrady (SLNO),
 • vybavenie súhlasu na zhromažďovanie nebezpečného odpadu u pôvodcu odpadu,
 • vypracovanie dokumentácie odpadového hospodárstva - identifikačné listy nebezpečného odpadu (ILNO),
 • opatrenia pre prípad havárie
 
 
 
 
 

V zmysle zákona o ochrane ovzdušia

 
 
 
 • vypracovanie výpočtu poplatku za znečisťovanie ovzdušia za stredné zdroje znečistenia ovzdušia
 • oznámenie údajov o zdroji do Národného emisného informačného systému (NEIS)
 • oznámenie o malom zdroji príslušnej obci – mestu
 • Oznámenia údajov o zariadeniach s obsahom chladív FSP
 • Kontroly na únik chladiva