Správa zariadení

 
 
 
 

V rámci správy zariadení zabezpečíme

 
 
 
  • vykonávanie periodických úradných skúšok a odborných prehliadok a skúšok – revízií vyhradených technických zariadení VTZ
  • výkon periodických revízií požiarnotechnických zariadení – SHZ, EPS, ZODT
  • prevádzkovanie kotolní, odovzdávacích staníc tepla, komínov, regulačných staníc, rozvodov plynu
  • prevádzkovanie náhradných zdrojov – dieselagregáty UPS, ATS
  • vykonávanie pravidelných kontrol za účelom predchádzania porúch
  • vykonávanie opráv, čistení a nastavenia parametrov podľa predpisov STN a EN
  • kontrola funkčnosti prvkov jednotlivých zariadení
  • meranie a regulácia vrátane koncových prvkov
  • zdravotechnika